Seamless invoice chain integration
Among professionals
Look behind the scenes of FSD at the depot in Neuss

METRO Slovakia

Alebo si vyberte inú spoločnosť
Or choose another company


Slovenčina

Bezproblémová integrácia procesu fakturácie

Zlepšujeme fakturačné procesy s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a efektívnosť. MIAG ponúka spoločnosti METRO a jej dodávateľom komplexné služby v oblasti fakturačných procesov. Prostredníctvom zjednodušenej komunikácie a zlepšenej interakcie MIAG zefektívňuje proces fakturácie s cieľom podporiť rast dodávateľov.

Prostredníctvom jedného ľahko použiteľného portálu majú dodávatelia prístup ku všetkým relevantným témam fakturácie. Portál MIAG E-form zjednodušuje procesy, čím šetrí cenný čas a zdroje dodávateľov, ktorí sa tak môžu sústrediť na svoje hlavné kompetencie: dodávky. V konečnom dôsledku sú to práve ich výnimočné produkty, ktoré zosobňujú zákaznícku orientáciu a robia ju každodennou realitou v celej spoločnosti METRO.

MIAG služby v procese zúčtovania faktúr

Zefektívnená a používateľsky prívetivá navigácia na centralizovanom portáli MIAG pre požiadavky dodávateľov (E-Form) zabezpečuje komplexné predloženie všetkých údajov a automaticky prideľuje špecializovaného aganta pre každý prípad. Tento proces zlepšuje a urýchľuje spracovanie žiadostí a ich riešenie.

Platba a MIAG Platobná záruka

Platba

MIAG poskytuje platobné služby pre predajné linky METRO a vybrané tretie strany. To umožňuje presné posúdenie rizika v miestnych organizáciách. MIAG Platobné služby sú predpokladom pre poskytovanie MIAG Platobnej záruky.

Platobná záruka MIAG

MIAG Platobná záruka zvyšuje finančnú dôveryhodnosť dodávateľov spoločnosti METRO. Prostredníctvom tejto služby MIAG ponúka dodávateľom spoločnosti METRO 100 % platobnú záruku a zabezpečuje zjednodušený proces reklamácie. To umožňuje partnerským bankám spoločnosti METRO znížiť riziko vymáhania pohľadávok. MIAG Platobná záruka je cenovo dostupnou a spoľahlivou alternatívou k iným poisteniam pohľadávok.

Medzi výhody MIAG platobnej záruky patria:

  • úspora nákladov a ochrana marží dodávateľov
  • minimalizácia rizika nezaplatenia
  • posilnenie spoľahlivosti dodávateľov ako obchodných partnerov spoločnosti METRO a vytvorenie základu pre lepší prístup k úverom od finančných inštitúcií.

Predfinancovanie MIAG

METRO uprednostňuje stabilné dodávateľské reťazce pre profesionálnych zákazníkov. Vďaka predfinancovaniu MIAG naši dodávatelia využívajú prevádzkový kapitál spoločnosti METRO, a tým si zabezpečujú optimálnu dostupnosť základných produktov.

Prostredníctvom predfinancovania MIAG umožňujeme dodávateľom uvoľniť cash flow v rámci ich dodávateľského reťazca s využitím úverového ratingu spoločnosti METRO bez toho, aby museli využívať nákladné externé financovanie. To zabezpečuje kľúčovú funkciu zásobovania a zvyšuje obchodný úspech všetkých našich partnerov.

Dodržiavanie predpisov

Ako súčasť spoločnosti METRO dodržiavame program program METRO Compliance. To znamená, že všetky činnosti sú v úplnom súlade so všeobecne platnými zákonmi a obchodnými zásadami stanovenými spoločnosťou METRO.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dodržiavania predpisov sa obráťte na compliance@miag.com.


English

Seamless invoice chain integration

We enhance invoicing processes for reliability and effectiveness. MIAG offers end-to-end invoice chain services to both METRO and its suppliers. Through streamlined communication structures and improved interaction, MIAG ensures an exceptional invoice chain experience, supporting the growth of our suppliers' businesses.

With just one easy-to-use portal, suppliers gain access to all relevant invoice chain topics. The E-Form streamlines processes, saving valuable time and resources for suppliers to focus on their core expertise: supplying. Ultimately, it's their exceptional products that embody customer centricity, making it a daily reality across METRO.

MIAG Resolutions Services

The streamlined and user-friendly navigation of MIAG's centralized Supplier Enquiry Platform (E-Form) ensures comprehensive submission of all data and automatically assigns a dedicated case agent. This enhances and accelerates the invoicing process and expedites enquiries to facilitate prompt resolution of any issues.

Payment and MIAG Payment Guarantee

Payment

MIAG provides payment services for METRO sales lines, as well as selected third parties. This facilitates an accurate assessment of the risk level in local operations. MIAG's Payment Services are a necessary requirement for the MIAG Payment Guarantee.

MIAG Payment Guarantee

The MIAG Payment Guarantee enhances financial credibility for suppliers of METRO. Through this service, MIAG offers suppliers of METRO a 100% payment guarantee for trade receivables, ensuring a streamlined claims process. This enables partner banks of METRO to mitigate collection risks. The MIAG Payment Guarantee presents a cost-effective and dependable alternative to external credit insurers.

The benefits of MIAG Payment Guarantee include

  • Cost savings and safeguarding of supplier margins
  • Mitigation of non-payment risks
  • Reinforcement of supplier reliability as business partners for METRO, laying the groundwork for enhanced credit access from financial institutions

MIAG Early Payment

METRO prioritizes resilient supply chains for the professional customers. With MIAG Early Payment, our suppliers leverage METRO's working capital and we therefore ensure optimal shelf availability of essential products.

Through MIAG Early Payment, we enable our suppliers to unlock cash flow within their supply chain, utilizing METRO's credit rating without relying on expensive external financing. This safeguards the vital function of procurement and enhances the business success of all our partners.

Compliance

As part of METRO, we comply with the METRO Compliance Programme. This means all activities are in absolute compliance with all applicable laws and the Business Principles laid down by METRO.

If you have any questions concerning compliance, please contact compliance@miag.com.