Seamless invoice chain integration
Among professionals
Look behind the scenes of FSD at the depot in Neuss

METRO Srbija / METRO Serbia

ili izaberi drugu kompaniju
Or choose another company


Srpski

Besprekidna integrancija lanaca faktura

MIAG unaprđeju procese fakturisanja radi pouzdanosti i efikasnosti. MIAG nudi sveobuhvatne usluge lanca fakture za METRO i njegove dobavljače. Kroz optimizovanje komunikacijske strukture i poboljšanu interakciju, MIAG obezbeđuje izuzetno iskustvo lanca faktura, podržavajući rast poslovanja naših dobavljača.

Sa samo jednim jednostavnim portalom, dobavljači dobijaju pristup svim relevatnim temama lanca faktura. E-Formulari optimizuju procese, štedeći dragoceno vreme i resurse dobavljača kako bi se fokusirali na svoju osnovnu ekspertizu: snadbevanje. Konačno, njihovi izuzetni proizvodi utelovljavaju usmerenost ka kupcu, čineći je svakodnevnom stvarnošću širom METRO-a.

MIAG Usluga rešavanja problema

Efikasna i korisnički prijateljska navigacija centralizovane platforme za pitanja dobavljača ( E-Formular ) MIAG-a osigurava sveobuhvatno podnošenje svih podataka i automatski dodeljuje određenog agenta za slučajeve. Ovo unapređenje ubrzava proces fakturisanja i rešava pitanja kako bi se olakšalo brzo rešavanje eventualnih problema.

Plaćanje i MIAG garancija plaćanja

Plaćanje

MIAG pruža usluge plaćanja za METRO prodajne linije i odabrane treće strane, što olakšava procenu rizika u lokalnim operacijama. Ove usluge su neophodne za MIAG garanciju plaćanja.

MIAG garancija plaćanja

MIAG garancija plaćanja poboljšava finansijsku kredibilnost dobavljača METRO-a. Kroz ovu uslugu, MIAG nudi dobavljačima METRO-a 100% garanciju plaćanja za potraživanja iz trgovine, osiguravajući pojednostavljen proces zahteva. Ovo omogućava partnerima banaka METRO-a da umanje rizike naplate. MIAG garancija plaćanja predstavlja ekonomičnu i pouzdanu alternativu spoljnim osiguravačima kredita.

Prednosti MIAG garancije plaćanja uključuju

  • Uštede troškova i zaštita marži dobavljača
  • Smanjenje rizika od nenaplate
  • Jačanje pouzdanosti dobavljača kao poslovnih partnera za METRO, postavljajući osnovu za unapređeni pristup kreditima od finansijskih institucija

MIAG prevremeno plaćanje

METRO prioritet daje otpornim lancima snabdevanja za profesionalne kupce. Sa MIAG prevremeno plaćanje naši dobavljači koriste radni kapital METRO-a, čime osiguravamo optimalnu dostupnost osnovnih proizvoda na policama.

Kroz MIAG prevremeno plaćanje, omogućavamo našim dobavljačima da oslobode tok gotovine u svojim lancima snabdevanja, koristeći kreditni rejting METRO-a, a bez potrebe za skupim spoljnim finansiranjem. Ovo čuva vitalnu funkciju nabavke i unapređuje poslovni uspeh svih naših partnera.

Usklađenost

Kao deo METRO-a, pridržavamo se METRO-ovog programa usklađenosti. To znači da su sve aktivnosti u potpunosti u skladu sa svim primenjivim zakonima i Poslovnim principima koje je utvrdio METRO.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa usklađenošću, slobodno nas kontaktirajte na compliance@miag.com.


English

Seamless invoice chain integration

We enhance invoicing processes for reliability and effectiveness. MIAG offers end-to-end invoice chain services to both METRO and its suppliers. Through streamlined communication structures and improved interaction, MIAG ensures an exceptional invoice chain experience, supporting the growth of our suppliers' businesses.

With just one easy-to-use portal, suppliers gain access to all relevant invoice chain topics. The E-Form streamlines processes, saving valuable time and resources for suppliers to focus on their core expertise: supplying. Ultimately, it's their exceptional products that embody customer centricity, making it a daily reality across METRO.

MIAG Resolutions Services

The streamlined and user-friendly navigation of MIAG's centralized Supplier Enquiry Platform (E-Form) ensures comprehensive submission of all data and automatically assigns a dedicated case agent. This enhances and accelerates the invoicing process and expedites enquiries to facilitate prompt resolution of any issues.

Payment and MIAG Payment Guarantee

Payment

MIAG provides payment services for METRO sales lines, as well as selected third parties. This facilitates an accurate assessment of the risk level in local operations. MIAG's Payment Services are a necessary requirement for the MIAG Payment Guarantee.

MIAG Payment Guarantee

The MIAG Payment Guarantee enhances financial credibility for suppliers of METRO. Through this service, MIAG offers suppliers of METRO a 100% payment guarantee for trade receivables, ensuring a streamlined claims process. This enables partner banks of METRO to mitigate collection risks. The MIAG Payment Guarantee presents a cost-effective and dependable alternative to external credit insurers.

The benefits of MIAG Payment Guarantee include

  • Cost savings and safeguarding of supplier margins
  • Mitigation of non-payment risks
  • Reinforcement of supplier reliability as business partners for METRO, laying the groundwork for enhanced credit access from financial institutions

MIAG Early Payment

METRO prioritizes resilient supply chains for the professional customers. With MIAG Early Payment, our suppliers leverage METRO's working capital and we therefore ensure optimal shelf availability of essential products.

Through MIAG Early Payment, we enable our suppliers to unlock cash flow within their supply chain, utilizing METRO's credit rating without relying on expensive external financing. This safeguards the vital function of procurement and enhances the business success of all our partners.

Compliance

As part of METRO, we comply with the METRO Compliance Programme. This means all activities are in absolute compliance with all applicable laws and the Business Principles laid down by METRO.

If you have any questions concerning compliance, please contact compliance@miag.com.