Seamless invoice chain integration
Look behind the scenes of FSD at the depot in Neuss
MIAG Early Payment (Vendor Discounting)

MAKRO Polska / MAKRO Poland

Lub wybierz inną spółkę
Or choose another company


Polski

Integracja łańcucha faktur

Jako MIAG usprawniamy procesy fakturowania pod kątem niezawodności i efektywności. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie łańcucha faktur zarówno dla METRO, jak i jego dostawców. Dzięki ułatwionym strukturom komunikacji i lepszej interakcji, wspieramy rozwój biznesu naszych dostawców.

Dzięki jednemu, łatwemu w obsłudze portalowi dostawcy uzyskują dostęp do wszystkich istotnych tematów związanych z łańcuchem faktur. Formularz zgłoszeniowy E-Form usprawnia procesy, oszczędzając cenny czas i zasoby dostawców.

Usługi MIAG w zakresie łańcucha faktur

Prosta i przyjazna dla użytkownika nawigacja po portalu zapytań dostawców (E-Form) zapewnia kompleksowe przesyłanie wszystkich danych i automatyczne przydzielanie dedykowanego agenta zajmującego się sprawą. Usprawnia to i przyśpiesza proces wyjaśnienia zapytań.

Gwarancja płatności i płatności MIAG

Płatność

MIAG świadczy usługi płatnicze dla sieci handlowych METRO, a także wybranych podmiotów trzecich. Ułatwia to dokładną ocenę poziomu ryzyka. Usługi płatnicze MIAG są niezbędnym wymogiem Gwarancji płatności MIAG.

Gwarancja płatności MIAG

Gwarancja płatności MIAG zwiększa wiarygodność finansową dostawców METRO. Dzięki tej usłudze MIAG oferuje dostawcom 100% gwarancję zapłaty należności. Umożliwia to bankom partnerskim METRO ograniczenie ryzyka windykacji. Gwarancja płatności MIAG stanowi opłacalną i niezawodną alternatywę dla zewnętrznych ubezpieczycieli kredytu.

Korzyści Gwarancji Płatności MIAG obejmują

  • Oszczędność kosztów i zabezpieczenie marży dostawców
  • Ograniczanie ryzyka braku płatności
  • Wzmocnienie wiarygodności dostawców jako partnerów biznesowych METRO, zwiększając dostęp do kredytów z innych instytucji finansowych

Przyśpieszona płatność MIAG

METRO priorytetowo traktuje łańcuchy dostaw dla klientów profesjonalnych. Dzięki przyśpieszonej płatności MIAG, nasi dostawcy wykorzystują kapitał obrotowy METRO, zapewniając optymalną dostępność niezbędnych produktów.

Dzięki przyśpieszonej płatności MIAG umożliwiamy naszym dostawcom odblokowanie przepływu środków pieniężnych w ich łańcuchu dostaw, wykorzystując rating kredytowy METRO, bez konieczności polegania na drogim finansowaniu zewnętrznym. Zabezpiecza to kluczową funkcję zakupów i zwiększa sukces biznesowy wszystkich naszych partnerów.

Compliance

W ramach METRO przestrzegamy Programu Zgodności "Compliance". Oznacza to, że wszystkie działania są całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami biznesowymi określonymi w Grupie METRO.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące compliance, prosimy o kontakt pod adresem compliance@miag.com.


English

Seamless invoice chain integration

We enhance invoicing processes for reliability and effectiveness. MIAG offers end-to-end invoice chain services to both METRO and its suppliers. Through streamlined communication structures and improved interaction, MIAG ensures an exceptional invoice chain experience, supporting the growth of our suppliers' businesses.

With just one easy-to-use portal, suppliers gain access to all relevant invoice chain topics. The E-Form streamlines processes, saving valuable time and resources for suppliers to focus on their core expertise: supplying. Ultimately, it's their exceptional products that embody customer centricity, making it a daily reality across METRO.

MIAG Resolutions Services

The streamlined and user-friendly navigation of MIAG's centralized Supplier Enquiry Platform (E-Form) ensures comprehensive submission of all data and automatically assigns a dedicated case agent. This enhances and accelerates the invoicing process and expedites enquiries to facilitate prompt resolution of any issues.

Payment and MIAG Payment Guarantee

Payment

MIAG provides payment services for METRO sales lines, as well as selected third parties. This facilitates an accurate assessment of the risk level in local operations. MIAG's Payment Services are a necessary requirement for the MIAG Payment Guarantee.

MIAG Payment Guarantee

The MIAG Payment Guarantee enhances financial credibility for suppliers of METRO. Through this service, MIAG offers suppliers of METRO a 100% payment guarantee for trade receivables, ensuring a streamlined claims process. This enables partner banks of METRO to mitigate collection risks. The MIAG Payment Guarantee presents a cost-effective and dependable alternative to external credit insurers.

The benefits of MIAG Payment Guarantee include

  • Cost savings and safeguarding of supplier margins
  • Mitigation of non-payment risks
  • Reinforcement of supplier reliability as business partners for METRO, laying the groundwork for enhanced credit access from financial institutions

MIAG Early Payment

METRO prioritizes resilient supply chains for the professional customers. With MIAG Early Payment, our suppliers leverage METRO's working capital and we therefore ensure optimal shelf availability of essential products.

Through MIAG Early Payment, we enable our suppliers to unlock cash flow within their supply chain, utilizing METRO's credit rating without relying on expensive external financing. This safeguards the vital function of procurement and enhances the business success of all our partners.

Compliance

As part of METRO, we comply with the METRO Compliance Programme. This means all activities are in absolute compliance with all applicable laws and the Business Principles laid down by METRO.

If you have any questions concerning compliance, please contact compliance@miag.com.