Seamless invoice chain integration
Among professionals
Look behind the scenes of FSD at the depot in Neuss

MAKRO Czech Republic

Nebo si vyberte jinou společnost
Or choose another company


Čeština

Bezproblémová integrace procesu fakturace

Zlepšujeme fakturační procesy, abychom zajistili jejich spolehlivost a efektivitu. MIAG nabízí METRU i jejím dodavatelům komplexní služby v oblasti procesu fakturace. Prostřednictvím zjednodušené komunikace a zlepšené interakce zefektivňuje MIAG proces fakturace a podporuje tak růst dodavatelů.

Prostřednictvím jednoho snadno použitelného portálu mají dodavatelé přístup ke všem relevantním tématům fakturace. Portál MIAG E-form zefektivňuje procesy, čímž šetří cenný čas a zdroje dodavatelů, kteří se mohou soustředit na svou hlavní kompetenci: dodávky. V konečném důsledku jsou to právě jejich výjimečné produkty, které zosobňují zákaznickou orientaci a činí ji každodenní realitou v celé společnosti METRO.

MIAG služby v procesu vypořádání faktur

Efektivnější a uživatelsky přívětivá navigace centralizovaného portálu pro dotazy dodavatelů MIAG (E-Form) zajišťuje komplexní odeslání všech dat a automaticky přiděluje specializovaného agenta pro každý případ. Tento proces zlepšuje a urychluje vyřizování žádostí a jejich řešení.

Platba a MIAG Platební záruka

Platba

MIAG poskytuje platební služby pro prodejní linky METRO a vybrané třetí strany. To umožňuje přesné posouzení rizik v lokálních organizacích. MIAG Platební služby jsou předpokladem pro poskytnutí MIAG Platební záruky.

MIAG Platební záruka

MIAG Platební záruka zvyšuje finanční důvěryhodnost dodavatelů společnosti METRO. Prostřednictvím této služby nabízí MIAG dodavatelům METRO stoprocentní platební záruku a zajišťuje zjednodušení procesu reklamace. To umožňuje partnerským bankám METRO snížit rizika inkasa. MIAG Platební záruka je cenově dostupnou a spolehlivou alternativou k jiným pojištěním pohledávek.

Mezi výhody MIAG platební záruky patří:

  • úspora nákladů a ochrana marží dodavatelů
  • minimalizování rizik neplacení
  • posílení spolehlivosti dodavatelů jako obchodních partnerů METRO a vytvoření základu pro lepší přístup k úvěrům od finančních institucí.

Předfinancování MIAG

METRO upřednostňuje stabilní dodavatelské řetězce pro profesionální zákazníky. Díky předfinancování MIAG využívají naši dodavatelé provozní kapitál společnosti METRO, a proto je zajišťovaná optimální dostupnost základních produktů.

Prostřednictvím předfinancování MIAG umožňuje dodavatelům uvolnit cash flow v rámci jejich dodavatelského řetězce s využitím úvěrového ratingu společnosti METRO, aniž by museli využívat nákladné externí financování. To zajišťuje klíčovou funkci pro zásobování a zvyšuje obchodní úspěch všech našich partnerů.

Dodržování předpisů

Jako součást společnosti METRO dodržujeme program METRO Compliance. To znamená, že veškeré činnosti jsou v naprostém souladu se všemi platnými zákony a obchodními zásadami stanovenými společností METRO.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se dodržování předpisů se obraťte na compliance@miag.com.


English

Seamless invoice chain integration

We enhance invoicing processes for reliability and effectiveness. MIAG offers end-to-end invoice chain services to both METRO and its suppliers. Through streamlined communication structures and improved interaction, MIAG ensures an exceptional invoice chain experience, supporting the growth of our suppliers' businesses.

With just one easy-to-use portal, suppliers gain access to all relevant invoice chain topics. The E-Form streamlines processes, saving valuable time and resources for suppliers to focus on their core expertise: supplying. Ultimately, it's their exceptional products that embody customer centricity, making it a daily reality across METRO.

MIAG Resolutions Services

The streamlined and user-friendly navigation of MIAG's centralized Supplier Enquiry Platform (E-Form) ensures comprehensive submission of all data and automatically assigns a dedicated case agent. This enhances and accelerates the invoicing process and expedites enquiries to facilitate prompt resolution of any issues.

Payment and MIAG Payment Guarantee

Payment

MIAG provides payment services for METRO sales lines, as well as selected third parties. This facilitates an accurate assessment of the risk level in local operations. MIAG's Payment Services are a necessary requirement for the MIAG Payment Guarantee.

MIAG Payment Guarantee

The MIAG Payment Guarantee enhances financial credibility for suppliers of METRO. Through this service, MIAG offers suppliers of METRO a 100% payment guarantee for trade receivables, ensuring a streamlined claims process. This enables partner banks of METRO to mitigate collection risks. The MIAG Payment Guarantee presents a cost-effective and dependable alternative to external credit insurers.

The benefits of MIAG Payment Guarantee include

  • Cost savings and safeguarding of supplier margins
  • Mitigation of non-payment risks
  • Reinforcement of supplier reliability as business partners for METRO, laying the groundwork for enhanced credit access from financial institutions

MIAG Early Payment

METRO prioritizes resilient supply chains for the professional customers. With MIAG Early Payment, our suppliers leverage METRO's working capital and we therefore ensure optimal shelf availability of essential products.

Through MIAG Early Payment, we enable our suppliers to unlock cash flow within their supply chain, utilizing METRO's credit rating without relying on expensive external financing. This safeguards the vital function of procurement and enhances the business success of all our partners.

Compliance

As part of METRO, we comply with the METRO Compliance Programme. This means all activities are in absolute compliance with all applicable laws and the Business Principles laid down by METRO.

If you have any questions concerning compliance, please contact compliance@miag.com.